پنجشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۷

اذعان نامه


آنگاه که منطق احساس را بر دار حقیقت سرکوب کرده باشد
شاید که آن روز خورشید در قبر تقدیر غروب کرده باشد


۱ نظر: