جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۹۴

انتروپی پوچگر دورم ز تو باور مکن که زاید فاصله ها انتروپی متقابلمان
گر غروب من طلوع تو باشد باور مکن که روی ز خاطرمان
بدان که هست همواره مشغولیتی در پس زمینه این ذهنمان
مخلصان ساده بگذرند و کس نداند از اسرار راز دلمان

باتومیمانیم

جمعه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۳

عاشقتم


کاش میشد از همه دل بکنی 
با من باشی دل بدی دل نکنی
کاش بگی قلب من جای تو بود
به من بگی دل بکن از همه زود
کاش بگی خیلی بی تاب منی
به من بگی خیلی تو خواب منی
کاش بگی بود و نبود منی 
به من بگی عشقمی جون منی
دار و ندارمی ماله منی
تو قلبمو فکر و خیاله منی
کاش بگی دار و ندار منی 
به من بگی عشقمی یار منی
جز تو به هیچکسی دل نمیدم
به هیچ کسی زود تند بگو دل نمیدم
دل ندی جز من به هیچکسی تو
بمون فقط عاشق من یکی باش
عاشقتم آره عاشقتم
دار و ندارمی ماله منی
تو قلبمو فکر و خیاله منی
کاش بگی دار و ندار منی
به من بگی عشقمی یار منی
جز تو به هیچکسی دل نمیدم
به هیچ کسی زود تند بگو دل نمیدم
دل ندی جز من به هیچکسی تو
بمون فقط عاشق من یکی باش
عاشقتم آره عاشقتم

 مهدی احمدوند به نام عاشقتم