یکشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۴

مرگ عاشق


مرگ عاشق

روزیکهعاشقمیشویروزیاستکهزندگیرادوستداری
روزیکهزندگیرادوستبداریروزرضایتمندیتواست
روزیکهرضایتمندشویآنروز،روزمرگتوست

۱ نظر:

  1. من فکر نمی کنم روزی که عاشق می شی روز رضایتمندیت باشه. درسته که یه حس خوبی پیدا می کنی که قبلا نداشتی اما اول آرزو و خواسته است در نتیجه خیلی مونده تا به رضایتمندی برسی

    پاسخحذف