یکشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۶

فرجام کردارسعی در کردار نیک باشد به غیر
ترس از فرجامی که نش-ود به خیر

۱ نظر: