جمعه، آبان ۱۶، ۱۳۹۳

What is the best strategy

D. and F. bought one beverage box with 32 bottles for the weekend party, but one of their four children changed the content of one of the bottles that cannot be detected easily! To punish the children, they decided to permute the bottles and ask the children to find it again by tasting them until 11 days later! Unfortunately if one drinks from THAT bottle, he/she will be sick 10 days later for a week, but the children like to participate in the party! What is the best strategy for the children?


شنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۹۲

آنارشیسم اجتماعی

آنارشیسم اجتماعی چنان فراگیر شده که واریانس بردارهای خلاقیت به گرانیگاه جنبندگان در حال میل کردن است. شاید به این دلیل که نوآنارشیست ها هرگز الفبای ازلیت نیاموخته با حضیض تعقل پا به عرصه ظهور تا ابدیت نهاده اند و یا آنارشیست نماهایی که اعوجاج رفتاری آنها هرگز قابل فیلتر نیست و گشتاور مومنتوم عملشان بر بازوی حرفشان عمود است!

پنجشنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۲

امید خیالاز ازلم اوفتاده به دنبالم امید
هرکجا سرسپارم بازآیدم امید

وین جام تهی مرا بیند پر است آدم
دانی کان رسد به چشمت امیدست شادم

به شوق دیدار خیالم جرعه ریزم در جام
نشاید کین بدو گفتن که خالی ست ز هر نام

چه دانم ز احوال دل آدمیان که عارض شوم
رها سازم ز قوس دنیا دلا خواهم که غافل روم

در قعر نومیدی جامها به هم زنیم باخیال
شعله امید روشن کند ظلمت راه دانیال

دل خورشید تنگ زغروب فاصله ها ست
مهر بی منت مادرپدر بی بها ست

ز امید خیال طلوعی دگر آید بر خورشید
کز آتش عشقش این سرمای دلستان بل جوشید


پ.ن. 
راه ما ، جام ما ، ساز ما و جان ما
به کوک شود در بزم عشق دوستان ما