سه‌شنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۹

عقد ابهام


مجموعه ای از آموزه های بدون شهود و تجربه به عنوان جزئی از تخیل و ارتباط آن با آموزه های ادراکی به عنوان تدرک تعبیری از دین و سواد هر آموزه یا اطلاعات دریافتی از طریق حواس.
فوتون ها بر چشمان ای کاش استقلال میداشتند تا ذهن بشر آلوده همبستگی بین آنها نشود.
زمانی بدان دلخوش بودیم که چه جهان متنوعی است از خبرهای باحال چه به آن نیندیشیده بودیم که آنچه بینیم تنها نوری است که از ماده صاتع میشود و بس.
عصری که از آن به اطلاعات یاد میشد حال مبهم تر از قبل است!
تعارض به پایه های امکانی عقاید به وجودی عقاید تبدیل شده!
دنیای امروز دنیای تضاد اعتقادات است.