شنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۹

همدم عزلت


نام تو نگارنده اتیه ست بر حضور ذهنم
عشق تو زاینده زیباییست در ساز وجودم

افکار تنهایی مرا تو شدی هدفنما
مه این خورشید خموش شدی دمیا
۱ نظر: